Политика за защита на лични данни

Чрез настоящата Политика за защита на данните искаме да ви помогнем да разберете какви ваши лични данни е възможно да събираме, за какви цели ги събираме и какво правим с тях. Желанието ни е да бъдете информирани за това как използваме предоставената от вас лична информация, какви права имате по отношение на предоставените данни и начините, чрез които можете да упражните правата си.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.kortenwinery.com

Администратор на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните е „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД, (ДБИ ЕАД), с ЕИК 175404883.

Адрес: гр. София, ул. Маринковица № 2Б;

Телефон: 02 96 97 980

Ел. поща: info@kortenwinery.com

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете и с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно. Всяко лице, което предоставя данните си носи отговорност за тяхната достоверност, както и за това да не предоставя дани на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните дани, тъйкато„ДБИ” ЕАДняма практическа възможност да контролира този процес. 

При осъществяване на дейността си не обработваме лични данни на непълнолетни лица, като нашата интернет страница е недостъпна за лица под 18 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: имената на лицето, адрес на ел. поща, при необходимост телефон и точен адрес. Посочените данни са ни необходими, за да можем да се свържем с вас, като обратна връзка, когато ни оставите съобщение.

Във връзка със съхранението на информацията, която получаваме за Вас, сме предприели технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността. 

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа и да ви бъдат максимално полезни, и които са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни извън ЕС, както и ако няма изрично законово или договорно основание за това; не ги продаваме и не ги разпространяваме.

Съхраняваме личните данни до приключване на взаимоотношенията помежду ни, като при наличие на основание за това, данните могат да бъдат съхранявани за срок до изчерпване на правата и погасяване на задълженията на „ДБИ” ЕАД, и до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с възникналите правоотношения между страните.

Предоставянето на лични данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо във връзка с изпращането на пратка чрез куриерска фирма. Не се предоставят лични данни за други цели, освен конкретно посочените.

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субекти на лични данни, имате право във всеки един момент:

  • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
  • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или националното ни законодателство.
  • да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
  • да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това.
  • да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на „ДБИ” ЕАД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

„ДБИ” ЕАД си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на данните включително, но не само, при промени в приложимото законодателство. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на интернет страницата ни за информация на потребителите.